Русская версия

Аԥсны Ареспублика, ақ. Аҟәа, Ауниверситеттә мҩа 1
Адкыларатә комиссиа: +7 (840) 223-10-17; Асекретариат: +7 (840) 223-10-19

Ажәабжьқәа

Ауниверситет аҭаларазы аҽазыҟаҵаратә школ ААУ аҟны

Ауниверситет аҭаларазы аҽазыҟаҵаратә школ ААУ аҟны

Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҟны еиҿкаау аҽазыҟаҵаратә школ абитуриентцәа рыдкылара иалагоит.

Аҽазыҟаҵаратә школ ахь ирыдыркылоит ашкол аушьҭымҭацәеи, 11-тәи акласс аҟны итәоу аҵаҩцәеи, иара убас абжьаратә ҵараиураҭақәа ирылгахьоу.

Аҽазыҟаҵаратә школ ахь ирыдыркыларц азы абитуриентцәа ирымазар ауп абас еиԥш иҟоу адокументқәа:

1.афотосахьақәа 6 (3х4);

2. 086 аформала амед. бӷьыц.

3.Ашкол дшалгаз ала аршаҳаҭга, 11-тәи акласс аҵаҩцәа– ашкол аҟны аҵара шиҵо зырҵабыргуа абӷьыц;

4.арԥарцәа – арратә маҵзура аҟынтәи абӷьыц.

Адокументқәа рыдыркылоит есыҽны, асааҭ 10. 00 инаркны 15. 00 рҟынӡа.

Аҵара ахә ақәуп. Адокументқәа аналарҵо аҽны аҵара актәи амзазы ахә алагалатәуп.

Ҳара ҳҭыӡҭыԥ: ақ.Аҟәа, амҩа Университетская 1, ААУ, I-тәи аихагыла, акабинет А-1-5, аҭел. +7(940)-994-48-78.