Русская версия

Аԥсны Ареспублика, ақ. Аҟәа, Ауниверситеттә мҩа 1
Адкыларатә комиссиа: +7 (840) 223-10-17; Асекретариат: +7 (840) 223-10-19

Ажәабжьқәа

Абитуриент-2018

Абитуриент-2018

Иаҳзеиҭашәҳәа, сынтәатәи ашықәсазтәи адкыларатә плани уи аиҿкаашьеи?

Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет ахь адкылара мҩаҧгахоит 28 хырхарҭеи азанааҭқәеи рыла.

Урҭ рыҵанакуеит афундаменталтәи ахархәаратә ҭҵаарадыррақәеи реидкыла, изымҽхазкуа апедагогикатә, ақыҭанхамҩатә, анџьныртә, агуманитартә, афизика-математикатә уҳәа, иара убас акультуреи аҟазареи рхырхарҭақәеи рзанааҭқәеи.

Ҳҵараиурҭаҟны астудентцәа аҵара дырҵахоит: афизика-математикатә, абиологиа-географиатә, аҭоурыхтә, афилологиатә, апедагогикатә, азиндырратә, аекономикатә, агро-нџьныртә факультетқәеи аҟазара аҟәшеи рҿы Урыстәылатәи арҵаратә стандартқәа ирықәыршәаны, амилаҭтә компонентқәа ҳасаб рзуны.

Адкыларазы алаҳәара ҟаҵоуп абакалавриати, аспециалитети, амагистратуреи рыпрограммақәа рыла, иара убас иреиҳау аҵара аҩбатәи азанааҭ апрограммала.

Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет 2018-2019 аҵарашықәс абитуриенцәа рыдкылара аплан инақәыршәаны, аҳәынҭқарратә ҿаҵамҭала иазҧхьагәаҭоуп 346 тыҧ, урҭ рахьтә 75% азалхуп апедагогикатәи ақыҭанхамҩатәи хырхарҭақәеи азанааҭқәеи. Ҵыҧхтәи ашықәс иадкыланы ҳахәаҧшуазар, аструктуреи аконтрольтә цифрақәеи рацәак рҽеиҭарымкит.

Ҳҵараиурҭа адкыларатә план шьақәгылоуп ҳҳәынҭқарра аҭахрақәа инарықәыршәаны; зыквалификациа ҳараку аҿар разыҟаҵара, наҟ-наҟ иахьаҭаххо анаплакқәа рҿы аусурҭақәа роуртә еиҧш.

Иалагалоума сынтәа ахырхарҭа ҿыцқәа?

Ааи, сынтәа, абакалавриат апрограммала иалагалоуп ахырхарҭа ҿыцқәа.

Раҧхьаӡакәны ирылаҳәоуп адкылара «Аҵиаақәа рыхьчара» апрофиль «Агрономиа» ахырхарҭала. Ара иазыҟаҵахоит иҿыцӡоу атехнологиақәа рыла ақыҭанхамҩатә культурақәа раарыхразы аспециалистцәа. Иара убас ақыҭанхамҩа аҧхасҭа азҭо рнырҵәара адагьы, урҭ рцәырҵра, ипланы рылалара азҧхьагәаҭара. Ҳазну аамҭазы даараӡа иактуалуп ари азҵаара, убри аҟнытә ҳреспубликазы зыда ҧсыхәа амам акоуп абри аганахьала азанааҭуаа рааӡара.

Иара убас, адкылара рылаҳәоуп «Аҭыжьратә менеџьмент» (анаплакы аекономикеи анапхгареи) апрофиль ала «Аменеџьмент» ахырхарҭала. Ари ахырхарҭа қәкы хадас иамоуп ҳреспублика аекономикаҿы еицлабрала акадрқәа реиқәыршәара, иреиӷьқәоу алхны, иҿыцу атехнологиақәа рхархәарала аекономикатәи ааглыхратәи процессқәа рыҽрылархәра зылшо.

«Афилологиа» ахырхарҭала адкылара рылаҳәоуп «Аиҭагара атеориеи акультурақәа реимадареи» (аҧсуеи аурыси бызшәақәа рышьаҭақәа рыла). Ҳҳәынҭқарразы хра зланы иҟоу аҧсуеи аурыси бызшәақәа рыла аиҭагаҩцәа-ареферентцәа; асинхронтә еиҭагаҩцәа, асахьаркыратә еиҭагеи аредакторреи уҳәа рыспециалистцәа рааӡара.

Амагистратура апрограммақәа рыла адкылара рылаҳәоуп «Аҭоурых» ахырхарҭала, арҵаратә программа «Аҧсны аҭоурых» иазкны.

Иара убас «Аекономика» ахырхарҭала апрограммақәа: «Анаплакы аекономика, аиҿкаара, анапхгара»; «Аҳәынҭқарратә финанстә контроль»; «Аҳасабрба анализи аудити». Арҭ азанааҭқәа идырҵаулоит иҭалаз рзанааҭтә хырхарҭа; идырҭбаауеит рытҵаарадырратә лшарақәа.

Иреиҳау аҵара аҩбатәи азанааҭ апрограммала адкылара рылаҳәоуп «Аҳәынҭқарратәи амуниципалтә напхгареи» ахырхарҭала. Ара иазыҟаҵахоит аҳәынҭқарратәи амуниципалтә напхгареи, егьырҭ аусхыкқәеи знапы алакхо аспециалистцәа.

Иарбан занааҭқәоу еиҳарак зызҿлымҳара маҷу?

Иҳаҩсхьоу ашықәсқәа излаҳдырбаз ала, иара сынтәагьы, абитуриентцәа интерес дук аадмырҧшит абарҭ даараӡа ихәарҭоу, ихадоу ахырхарҭақәа рахь: «Аматематика», «Афизика», «Ахимиа», «Абиологиа», «Агеографиа» рыла.

Ианбалагои адкыларатә ҧышәарақәа?

Адкыларатә ҧышәарақәа алагоит ҧхынгәы 23, 2018 ш.

Абитуриентцәа, аҧсуа сектор еиуеиҧшым азанааҭқәа ирҭало, раҧхьаӡатәи аҧышәара - аҧсуа бызшәа ауп.

Аурыс сектор иҭало рзы, амаҭәартә комиссиа имҩаҧнагоит аиҿцәажәара, дарбан милаҭзаалак аҧсуа бызшәа ахьынӡаидыруа аилкааразы. Убарҭ алҵшәақәа ирыбзоураны, ианҭалалак акурсқәа рҿы еиҿкаахоит агәыҧқәа: зынӡа иззымдыруа, аелементартә ҩаӡара, абазатә ҩаӡара, аҩаӡара ҳаракы змоу рыла.

Адкылара иазку аилыркаа аиура абалыршахо?

Адкыларазы аҧҟарақәеи, аҧышәарақәеи, ауниверситет ахыҧхьаӡалара азҵаарақәеи еилышәкаар шәылшоит Ауниверситет асаит аҿы, иара убас ауниверситет адкыларатә комиссиа аинформациатә стенд аҿы. Уи адагьы ауниверситет акафедрақәа рҿы арҵаҩцәа имҩаҧыргоит аконсультациақәа.

Ауниверситет аҭалараан ареспубликатә маҭәартә олимпиадаҿы аҧхьахәқәа зауз аҧыжәара рымоума?

Ауниверситет Адкыларатә комиссиа ақәҵара инақәыршәаны, Аҵара аминистрреи Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университети еицымҩаҧыргоз ареспубликатә маҭәартә олимпиадаҿы аҧхьахәқәа зауз ауниверситет апедагогикатә хырхарҭақәа рҿы иахыҧхьаӡалахоит аҧышәарақәа рыда.
2017 шықәсазы, Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә Университет ҧышәарада иахыҧхьаӡалан аҧхьахәқәа зауз 8-ҩык абитуриентцәа.

Ирзеиӷьашәшьарц ишәҭахузеи?

Даараӡа исҭахуп абитуриенцәа адыррахь ршьаҿа анеихырго –иазхәыцны, ишәаны-изаны, рхала, гәыла-ҧсыла ирзааигәоу, ирҭаху азанааҭ алырхырц.

Ҳаҧсадгьыл уаҵәтәи аҧеиҧш - аҿар рнапаҿоуп иахьыҟоу. Убри азы ирдыруазароуп ирыду аҭакҧхықәра.

Аманшәалара рзеиӷьасшьоит аҧышәарақәа раҭараан, адырра бзиақәа аадырҧшыртә еиҧш алшара роуааит, ҳмилаҭтә ҵараиурҭа зырҧшӡо, ахьӡ ҭызго студентцәаны иҟалааит!

Мҩамш!